menu courior ho 01

บริการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็วโดยบริษัทชั้นน้ำของโลก สามารถจัดส่งถึงที่หมายได้ภายในระยะวันทำการที่กำหนด สะดวกสบายด้วยบริการ Door-to-Door รับส่งพัสดุและเอกสาร จากมือท่านนำส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วโลก พร้อมระบบ Tracking ช่วยให้ท่านสามารถติดตามสถานะของพัสดุได้ตลอด 24 ชั่วโมง

● ระยะเวลาการนำส่ง 1-3 วันทำการ ไม่รวมระยะเวลาในการเดินพิธีการศุลกากร (ถ้ามี)

● ไม่จำกัดจำนวน และน้ำหนักการส่งต่อครั้ง

● รับเฉพาะสินค้า หรือของที่มีขนาดของความยาวไม่เกิน 250 ซม.

● การคำนวณราคาขนส่ง คิดจากปริมาตรน้ำหนัก และน้ำหนักจริงมาเทียบกัน

● หากเป็นสินค้าประเภทวัตถุอันตราย (class 8,9) เช่น น้ำยา สารเคมีของเหลว ต้องมีเอกสารรับรอง MSDS จากผู้ผลิตแนบไปกับสินค้าที่จะจัดส่ง ทั้งนี้จะพิจารณาชนิดและปริมาณของสินค้าที่จะส่งด้วย

● การคำนวณค่าขนส่งจะคิดค่าขนส่งจากน้ำหนักจริงและปริมาตรของกล่อง

● ราคาตามตาราง ยังไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Fuel Charge) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

● ไม่รับส่งของผิดกฏหมายทุกประเภท

 

1. ราคานี้ไม่รวมภาษีนำเข้าที่ประเทศปลายทาง ในกรณีที่เกิดค่าภาษีปลายทาง ผู้รับปลายทางจะต้องเป็นผู้เสียภาษีขาเข้าเอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยศุลกากรของประเทศนั้น ทำการตรวจเช็คแบบสุ่มตรวจ (Surprise Check) อัตราค่าภาษีที่ถูกเรียกเก็บขึ้นอยู่กับพิกัดสินค้า และอัตราค่าภาษีขาเข้า

2. ลูกค้าสามารถทำประกันภัยสินค้าเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ครอบคลุมมูลค่าของสินค้า โดยมีอัตราเบี้ยประกัน 2.5% ของราคาสินค้าจริง หรือขั้นต่ำ 500 บาทต่อชิปเม้นท์

3. การเคลมสินค้าในกรณีสูญหายเสียหาย ลูกค้าต้องมีการแจ้งเข้ามาไม่เกิน 3 วัน หลังจากวันที่สินค้าไปถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว ต้องมีรูปภาพในกรณีที่สินค้าเสียหายจากการขนส่ง โดยสภาพสินค้าที่เสียหายนั้นยังคงอยู่ในแพคเกจเดิมที่ขนส่งจากต้นทางมาสู่ปลายทาง

4. ค่าธรรมเนียมสำหรับพื้นที่ห่างไกล (Remcle Area) คือ 22 บาทต่อกิโลกรัม หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 900 บาทต่อการส่งออกชิปเม้นท์หนึ่งครั้งจากประเทศไทยไปยังพื้นที่ห่างไกล

5. ของที่มีขนาดด้านใดด้านหนึ่งเกิน 120 ซม. ถือว่าเป็นสินค้า Over Size จะมีค่าบริการเพิ่ม 900 บาท

6. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 70 Kg. ถือว่าเป็นสินค้า Over Weight จะมีค่าบริการเพิ่ม 900 บาท